Všeobecné obchodní podmínky

A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

1. Toto jsou všeobecné obchodní podmínky společnosti BARTIDA s.r.o., IČ: 28258321, se sídlem Havelská 500/25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 135883 (dále jen „společnost“).

 

2. Tyto všeobecné podmínky jsou platné pro všechny obchody, které společnost uskutečňuje na e-shopu, který společnost provozuje prostřednictvím svých webových stránek www.dutyfreeshop.cz (dále jen „e-shop“).

 

3. Tyto všeobecné podmínky se vztahují na všechny smlouvy mezi společností a odběratelem, které jsou uzavřeny prostřednictvím e-shopu společnosti a předcházejí veškeré obchodní podmínky a podmínky nákupu odběratele pokud existují.

 

4. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí jak pro prodej podnikatelům, tak pro prodej spotřebitelům.

 

5. Kde tyto všeobecné obchodní podmínky používají pojem kupující, znamená to odběratel jako fyzická osoba, spotřebitel.

 

6. Jelikož na e-shopu se obchoduje rovněž s alkoholickými nápoji, může provést objednávku na e-shopu pouze osoba starší 18 let. Osoba, která provede objednávku na e-shopu tímto stvrzuje, že je starší 18 let.

 

B. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SPOTŘEBITELŮM

 

I. Zvláštní ustanovení

 

1. Spotřebitelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy se společností nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“).

 

2. Právní vztahy mezi společností a spotřebitelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona 40/1964 Sb. Občanský zákoník a zákonem 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

3. Pokud není stanoveno jinak v části B těchto obchodních podmínek platí pro vztah mezi společností a spotřebitelem všechna ostatní ustanovení těchto obchodních podmínkách i pro vztah mezi společností a kupujícím jako spotřebitelem.

 

II. Zvláštní ustanovení o uzavření smlouvy

 

1. Návrhem k uzavření smlouvy ze strany společnosti se rozumí umístnění nabízeného zboží společností jako prodávajícím na stránky prostřednictvím, kterých se provozuje e-shop.

 

2. Kupní smlouva mezi kupujícím a společností jako prodávajícím vzniká odesláním objednávky spotřebitelem jako kupujícím společnosti a přijetím této objednávky společností. Toto odeslání objednávky se činí elektronickou formou, a to vyplnění objednávky na sekci E-shop na internetových stránkách www.dutyfreeshop.cz Toto přijetí společnost neprodleně potvrdí spotřebiteli jako kupujícímu informativním e-mailem, který spotřebitel v objednávce uvede. Na vznik smlouvy, však toto potvrzení nemá vliv.

 

3. Informační povinnost společnosti jako prodávajícího dle § 53 odst. 4 Občanského zákoníku společnost splňuje tím, že stabilně uvádí tyto informace na webových stránkách e-shopu. U údajů dle § 53 odst. 4 písm. e) a f) Občanského zákoníku se informační povinnost považuje za splněnou tím, že společnost uvádí alternativy způsobu platby, dodání nebo plnění na webových stránkách e-shopu a na těchto stránkách rovněž uvádí náklady na dodání při dodání kurýrem, resp. dodáním na dobírku. Kupující jako spotřebitel toto bere na vědomí a uzavřením smlouvy s tímto plně souhlasí.

 

4. V potvrzení objednávky, kterou společnost zašle spotřebiteli budou uvedeny zejména následující údaje:

a) Obchodní firma, IČ a sídlo společnosti

b) informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy

c) informace o službách po prodeji a o zárukách

d) podmínky pro zrušení smlouvy, pokud není určena doba platnosti nebo je platnost delší než 1 rok

 

5. Pokud není výslovně stanoveno jinak na sekci e-shop na internetových stránkách www.dutyfreeshop.cz nevznikají při objednávaní zboží na e-shopu náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, které by mohly být vyúčtovány spotřebiteli.

 

6. Spotřebiteli se neposkytují žádné další služby po prodeji. Na zboží je poskytovaná záruka za trvanlivost zboží, která je na balení zboží uvedena nebo vytištěna.

 

III. Zvláštní ustanovení o ceně zboží

 

1. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jak dlouhou dobu zůstává nabídka nebo cena zboží v platnosti.

 

IV. Ustanovení o odstoupení od smlouvy

 

1. Kupující spotřebitel má právo v souladu s § 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží na adresu společnosti: BARTIDA s.r.o., Havelská 500/25, 110 00 Praha 1.

 

2. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 

3. Kupující nemůže od smlouvy odstoupit v případě, že na zboží bude porušena uzávěra nebo bude narušen známkovací kolek.

 

4. V případě odstoupení od smlouvy musí zboží být společnosti jako prodávajícímu vráceno v původním a nezměněném stavu, tj. ve stavu kdy:

a) zboží nebude vykazovat známky fyzického poškození

b) zboží nebude nepoužitelné pro účel, ke kterému bylo určené z důvodu sanitárního nebo hygienického.

c) podstata zboží nebude zásadně změněna termálními, chemickými nebo fyzikálními vlivy.

d) zboží nebude mít jinou závadu, která na zboží neexistovala v době jeho předání, a která brání řádnému užívání předmětného zboží pro určený účel.

 

5. V případě, že zboží nebude společnosti jako prodávajícímu vráceno v původním stavu je společnost oprávněna odečíst přiměřené a prokazatelné náklady na uvedení zboží do původního stavu, resp. na opravu zboží, od kupní ceny, která má být vrácena kupujícímu.

 

6. V případě, že kupující jako spotřebitel odstoupí od smlouvy, může společnost jako prodávající z ceny koupě zboží, která má být vrácena kupujícímu srazit přiměřené a prokazatelné náklady, které společnosti jako prodávajícímu vznikly v souvislosti s vracením zboží (tj. náklady na poštovné v případě, že je hradí společnost jako prodávající, náklady na opětovné zabalení zboží atd.).

 

7. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

 

8. Zboží, které nesplňuje podmínky uvedené v čl. IV. 4 těchto obchodních podmínek není společnost povinna příjmout k reklamaci.

 

9. Kupující bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi společností a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá platnosti a účinností a kupující je povinen spolu s vrácením zboží vrátit i poskytnuté dárky.

 

C. OBECNÉ PODMÍNKY

 

I. Obecná ustanovení

 

1. Smluvní vztah mezi společností jako dodavatelem a fyzickou nebo právnickou osobou, která objednává prostřednictvím e-shopu společnosti zboží jinak, než jako spotřebitel se řídí ustanovení zákona 513/1991 Sb. Obchodní zákoník a zejména ustanoveními § 409 a nasl. o obchodní kupní smlouvě.

 

II. Ustanovení o uzavření smlouvy

 

1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany odběratele je odeslaná objednávka společnosti jako dodavateli, která je učiněna elektronickou formou, a to vyplněním objednávky na sekci e-shop na internetových stránkách www.dutyfreeshop.cz.

 

2. Kupní nebo jiná smlouva je uzavřená mezi společností jako dodavatelem a odběratelem okamžikem potvrzení objednávky ze strany společnosti.

 

III. Cena zboží

 

1. Všechny ceny jsou cenami smluvními.

 

2. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

 

3. Ceny zboží na e-shopu jsou uvedeny již se započtením daně z přidané hodnoty, přičemž odběratel při potvrzení objednávky má možnost vidět cenu za kus bez DPH a i cenu včetně DPH.

 

4. Společnost jako dodavatel může jednotlivým odběratelům poskytnout slevy a rabaty, které jsou pro jednotlivé kategorie odběratele uvedeny na stránkách e-shopu.

 

5. V případě, že společnost uvede na webových stránkách slevu nebo rabat pro jednotlivé kategorie odběratelů vztahující se na konkrétní zboží je tato sleva nebo rabat platná ode dne uvedeného na webových stránkách a vztahuje se na všechny objednávky ze strany odběratelů uskutečněné po tomto datu.

 

6. Společnost si vyhrazuje právo slevy nebo rabaty pro jednotlivé kategorie podnikatelů kdykoli měnit nebo rušit. Takovéto změny se však nebudou vztahovat na objednávky, které byly vůči společnosti odběrateli již učiněny.

 

IV. Platební podmínky

 

1. Společnost akceptuje následující způsoby platby za zboží v rámci obchodování na e-shopu:

i. platbu bankovním převodem;

ii. platbu na dobírku

iii. platbu v hotovosti při předání zboží v místě sídla společnosti

 

2. Společnost si vyhrazuje právo nedodat zboží do doby úplného zaplacení zboží ze strany odběratele.

 

3. Odběratel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou zboží včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato celková cena včetně DPH a poplatků bude uvedena v potvrzení objednávky ze strany společnosti.

 

4. Do úplného zaplacení ceny zboží je zboží výlučným vlastnictvím společnosti.

 

5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

V. Dodací podmínky

 

1. Společnost dodává zboží následujícími způsoby:

a. Dodání zboží pro vyzvednutí v BARTIDA DEGUSTATION BAR & SHOP, reprezentační prodejně společnosti na adrese Havelská 25, 110 00 Praha 1.

b. Dodání zboží na adresu určenou odběratelem prostřednictvím kurýrní služby nebo zásilky České pošty.

 

2. Odběratel je povinen vyplnit veškeré údaje relevantní pro dodání v objednávce. Odběratel v objednávce zaznačí preferovaný způsob dodání zboží. Společnost ovšem není tímto vázána a v případě potřeby může dodat zboží jiným způsobem, než uvedl objednatel. Společnost je povinna o tomto objednatele včasně písemně nebo elektronicky uvědomit.

 

3. V případě dodání zboží pro vyzvednutí na vzorkovně společnosti je odběratel povinen se dostatečně identifikovat platným dokladem totožnosti. V případě, že odběratel je právnická osoba, je povinen se identifikovat jako zástupce této právnické osoby a je povinen prokázat zmocnění jednat za tuto právnickou osobu. V případě nedostatku identifikace ze strany odběratele není společnost povinna zboží vydat.

 

4. Odběratel je povinen, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Odběratel je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku odběratel od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 

5. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@bartida.eu Dále je nutné sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou společnosti.

 

6. Předáním zboží přechází na odběratele všechna odpovědnost za zničení nebo zhoršení zboží.

 

7. V případě, že je zboží dodáváno prostřednictvím kurýra nebo prostřednictvím České pošty, nese náklady na dodání nebo přepravu odběratel, pokud není výslovně stanoveno jinak na sekci e-shop na internetových stránkách www.bartida.cz.

 

8. V případě, že si odběratel zvolí dodání zboží prostřednictvím kurýra (resp. posla), vyhrazuje si společnost právo odeslat zboží na určené místo prostřednictvím České pošty, pokud je tento způsob dodání efektivnější.

 

9. Za účelem omezení dostupnosti alkoholických nápojů osobám mladším 18 let bude na obalu (balíku) doručovaného zboží uvedeno, že balík obsahuje alkoholické nápoje včetně upozornění, že balík je oprávněna převzít pouze fyzická osoba, jež dovršila věk 18 let. Příslušný zaměstnanec provozovatele přepravních služeb balík předá kupujícímu toliko v případě, že dovrčení věku 18 let kupující prokáže předložením občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti s tím, že bude opsáno číslo příslušného dokladu totožnosti. V opačném případě kupujícímu balík obsahující zboží nebude předán a prodávajícímu vznikne právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy.

 

VI. Jiná ustanovení

 

1. Odběratel si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce společnosti jako prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není li v konkrétním případě zvláštní smlouvu sjednáno jinak.

 

2. Společnost prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

3. Uzavřená smlouva je společností archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.bartida.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 31. 12. 2011.

 

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

3. Veškerá smluvní ujednání mezi stranami se uzavírají v jazyce českém. V případě jakéhokoli překladu smluvních ujednání do jiného jazyka bude mít při výkladu přednost verze česká.

položek: 0 | cena: 0 Kč basket
Alkoholové výrobky prodáváme pouze osobám starším osmnácti let.
Prohlašuji, že je mi 18 a více let.
Alkoholové výrobky prodáváme pouze osobám starším osmnácti let.